Welcome Page
Teaching
Research
Thesis Topics
Publications
Continuing Education
Clinical activities
Feedback


Research


Back to Celestinpsy Homepage


Hereafter is an overview of ongoing multi-centre research programmes .

Differences in Children's Self- and Family Perception according to Cultural Background

Vertonen kinderen verschillen in hun zelf- en gezinsbeleving in functie van hun culturele achtergrond?

Hoewel kinderen in toenemende mate in een multiculturele maatschappij opgroeien, ontbreekt het nog sterk aan systematisch onderzoek omtrent socio-culturele ontwikkelingsinvloeden, in het bijzonder voor wat betreft de persoons- en sociale ontwikkeling van het kind. In deze studie wordt nagegaan in welke mate verschillende culturele invloeden tot uiting komen in de zelfrapportage en zelfexpressie van persoons- en relationele aspecten bij het kind. Hieruit zullen in het bijzonder implicaties voortvloeien voor de klinische kinderpraktijk.

How do Children Cope with Family conflict?
Coping strategies, effectiveness and family experience.
Hoe gaan kinderen om met gezinsconflict? Copingstrategieën, copingeffectiviteit en gezinsbeleving.

Kinderen blijken te beroepen op diverse copingstrategieën wanneer geconfronteerd met conflictuele gezinssituaties, de differentiële impact van deze copingwijzen blijft echter nog onduidelijk. Deze studie onderzoekt de relatieve rol van positieve en negatieve coping met gezinsconflict ten aanzien van ervaren effectiviteit, gezinsbeleving en probleemontwikkeling versus resiliency.

Impact of Maltreatment on Children's Relational Development.
Analyse van de impact van kindermishandeling en -verwaarlozing op de relationele ontwikkeling.

Het is reeds lang bekend dat mishandeling en verwaarlozing een potentieel ingrijpende en langdurige invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het kind. Er betstaat daarentegen nog weinig inzicht in de mechanismen volgens dewelke deze invloed evolueert in functie van het meestal complexe gezinsverloop. Analyse van de gezinstrajecten en de gerelateerde evolutie in risico- en protectieve factoren bij mishandelde en verwaarloosde kinderen vormt het onderwerp van dit onderzoek.

AD/HD Children's Psychosocial Development.

Psychosociale ontwikkeling van kinderen met AD/HD

Kinderen met AD/HD lopen vaak het risico om comorbiede gedrags- en emotionele stoornissen te ontwikkelen. Nochtans geldt dit niet systematisch voor alle AD/HD kinderen. Naast familiale en ouderlijke factoren, kan de mate van verstoring van de inhibitionele functies een belangrijke persoonlijke risicofactor vormen. Men zal het verband bestuderen tussen deze factor en de wijze waarop het kind met zijn/haar problematiek omspringt.

Children's Family Attitudes in Large Families : Role of Age, Gender and Sibling Range.
Gezinsattitudes van kinderen uit grote gezinnen (>3 kinderen) :
invloed van leeftijd, geslacht en plaats in de kinderrij?

De rol van het gezin wordt onderstreept door de impact die gezinssamenstelling, -transities en -functioneren blijken te hebben op de ontwikkeling van het kind. Onderzoek naar het perspectief van het kind zelf draagt hier bij tot inzichten in de transactionele aard van deze ontwikkeling. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat leeftijd, geslacht en plaats in de kinderrij mee bepalen hoe een kind de gezinsrelaties ervaart, dit echter bij "modale" gezinnen (1 à 3 kinderen). Deze studie beoogt a.d.h.v. de Familie Relatie Test (FRT) na te gaan in hoeverre een grotere gezinsomvang de gezinservaring van het kind beïnvloedt. Dit onderzoek zal o.m. bijdragen tot vergelijking met gezinsperceptie bij migrantenkinderen en bepaling van de relevantie van bijkomende normen voor de FRT.

Trauma and Coping in Adolescents.
see doctoral research
Trauma en coping bij adolescenten.

In de huidige samenleving zijn jongeren in toenemende mate blootgesteld aan maatschappelijk geweld. Vanuit deze bevinding is er extra aandacht ontstaan voor het verband tussen geweld, coping en psychologische problemen. Deze studie kadert binnen een cross-cultureel doctoraatsonderzoek naar hoe jongeren omgaan met geweld, (risico op) trauma en posttraumatische stress meer precies in het kader van het Midden-Oosten conflict in Israël en Palestinië. In dit onderzoek gaat men het verband na tussen copingstrategieën en gezondheids-, gedrags- en emotionele kenmerken al naargelang van het niveau van risico op blootstelling aan maatschappelijk geweld bij vergelijkingsgroepen van pubers in België.

Cognitive and Emotional Development of ICSI-conceived Children.
see doctoral research
De cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen geboren na ICSI.

ICSI (Intracytoplasmatische Sperma Injectie) is een techniek ontwikkeld begin jaren '90 in het AZ-VUB vooral om koppels te helpen die te kampen hebben met infertiliteit te wijten aan kenmerken van de man. Dit onderzoek is een follow-up studie naar de medische en psychologische ontwikkeling van ICSI (singleton) kinderen in lagere schoolleeftijd. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het AZ-VUB, gebruik makend van de multi-informanten methode. Bij de kinderen wordt het cognitief functioneren, de motoriek en de gezinsbeleving worden nagegaan. Van de ouders worden door middel van vragenlijsten gegevens bekomen omtrent de eventuele gedrags- en emotionele problemen van het kind, evenals gezins- en opvoedingskenmerken. Gegevens van de doelpopulatie worden vergeleken met die van een controlegroep.

And also, development of self-expression instruments:

Animal Family Drawing Test

 
Family Relations Test

 

TOP OF PAGE

Back to Smadar Célestin-Westreich's home page