Vrije Universiteit Brussel


Taalcontact en taalplanning

Prof. dr. Rik Vosters
Master Taal- en Letterkunde
Pakketten Nederlands en Taalkunde - keuzevak
Studiegidsnummer 4020158FNR
13 contacturen hoorcollege
15 contacturen werkcollege
75 contacturen zelfstudie
6 studiepunten - 180 uur studietijd
Academiejaar 2016-2017 - 1ste semester
Dinsdag 11-13 uur - lokaal F.5.207

Inhoud

In dit studiedeel op masterniveau staat de concepten taalcontact en taalplanning vanuit een voornamelijk taalsociologisch perspectief centraal. Eerst worden tijdens enkele inleidende hoorcolleges cruciale basisconcepten omtrent taalplanning en taalbeleid, taalcontact, minderheidstalen en maatschappelijke meertaligheid, en taalshift en taalbehoud herhaald en uitgediept. De belangrijkste thema’s en theorieën in de betrokken domeinen worden geillustreerd aan de hand van enkele relevante gevalstudies uit het Nederlandse taalgebied. Mogelijk vindt in dit kader ook een gastcolleges plaats.

Vervolgens gaan de studenten zelf in kleine groepen aan de slag om een onderzoeksproject rond minderheidstalen en taalplanning of taalcontact op te zetten en uit te voeren. Ze werken hierbij een of meerdere relevante onderzoeksvragen in de betrokken domeinen uit, en kiezen een gemeenschap van minderheidstaalsgebruikers in of rond Brussel als uitgangspunt voor hun onderzoek. Aan de hand van zelf uitgewerkte en afgenomen enquêtes en/of kwalitatief onderzoek (bijv. interviews, focusgesprekken, …) brengen ze vervolgens enkele relevante aspecten van taalplanning, taalcontact of taalgebruikspatronen in een meertalige, stedelijke context voor de gekozen taalgemeenschap in kaart. In een referaat presenteren ze hun case study aan hun medestudenten, en worden enkele toepasselijke vragen en discussiepunten voorgelegd. Dit referaat wordt op basis van de gegeven feedback vervolgens verder uitgewerkt tot een wetenschappelijke paper over het gekozen onderwerp.

Planning

Voorlopige planning - onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het semester.

11 okt. Algemene inleiding; Inleiding Taalgebruik
18 okt. Taalgebruik; Taalplanning
25 okt. Taalplanning (vervolg); Taalideologieën
1 nov. (geen college - lesvrije dag)
8 nov. Integratie en eigen onderzoek; Korte SvZ (onderzoeksplan)
ma. 14 nov. (11-13 uur) Gastcollege Dr. Stefaan Van der Jeught:
Taalrechten en taalconflicten in het EU-recht
(lokaal E.2.01)
22 nov. Vragensessie (op afspraak)
29 nov. Referaten (1):
Michelle & Laurien
Wouter & Margot
6 dec. Gastcollege Dr. Memet Aktürk-Drake: Turkish as a heritage language
13 dec.

Referaten (2):
Fien, Brenda, Anouk & Evelien
Kathleen & Charlotte
Tom

20 dec. Referaten (3):
Iris & Lisa
Tom & Maxime
Khadija

Leerdoelstellingen

 1. De studenten kunnen relevante theorieën, concepten en begrippen uit de taalcontactliteratuur herkennen, situeren en duiden, en kunnen deze theoretische kennis in verband brengen met de diverse gevalstudies.
  [Dublin-descriptor nvao: toepassen kennis en inzicht]
 2. De studenten beschikken over de vereiste wetenschappelijke zelfstandigheid om een grondige studie van vakliteratuur rond een gespecialiseerd onderwerp en een eigen empirisch onderzoek naar een bijhorend thema uit te voeren, en om kritische en inzichtvolle vragen en opmerkingen hierover te formuleren.
  [Dublin-descriptor nvao: leervaardigheden]
 3. De studenten kunnen een kritische synthese maken van de geraadpleegde vakliteratuur en hun eigen empirische inzichten, waarbij een balans wordt gevonden tussen theoretische en methodologische inzichten enerzijds en een grondige empirische beschrijving of analyse van een taalplannings- of taalcontactfenomeen binnen een gekozen minderheidstaalgemeenschap anderzijds.
  [Dublin-descriptor nvao: toepassen kennis en inzicht + oordeelsvorming]
 4. De studenten kunnen met een referaat en in een discussie op heldere en gepaste wijze rapporteren over hun inzichten en bevindingen. Ze kunnen zich vlot uitdrukken in het Standaardnederlands en maken correct gebruik van de relevante vakterminologie.
  [Dublin-descriptor nvao: communicatie]
 5. Daarnaast zijn de studenten eveneens in staat om hun inzichten en bevindingen uit een kritische literatuurstudie helder en accuraat uiteen te zetten in een wetenschappelijke paper opgesteld in een rijk en gepast register van het Standaardnederlands.
  [Dublin-descriptor nvao: communicatie]

Studiemateriaal

In de loop van het semester zal gaandeweg via Pointcarré relevante vakliteratuur en aangewezen lectuur ter beschikking worden gesteld, naast slides en hand-outs bij de inleidende colleges. Deze onderzoeksartikels en boekhoofdstukken kunnen, in combinatie met de slides en hand-outs bij de hoorcolleges, dienen als uitgangspunt voor een verdere studie van de relevante vakliteratuur.

Evaluatie en assessment

Bij een examen in de tweede zittijd (tweede examenkans) bestaat het eindcijfer enkel uit de onderzoekspaper (90%) en een mondeling examen (10%).

Indien studenten niet aan elk van de aparte evaluatieonderdelen deelnemen, zal het eindcijfer voor het opleidingsonderdeel als geheel een afwezigheidscijfer zijn.

Referaat (co-assessment – 30% van het eindcijfer)

Referaat. De evaluatie van het referaat en de tussentijdse presentatie gebeurt door ‘co-assessment’: dit betekent dat de medestudenten, de sprekers zelf en de docent samen instaan voor de evaluatie. Participatie in de colleges kan in rekening worden genomen (±20% van het eindcijfer voor dit evaluatieonderdeel).

Onderzoekspaper (60% van het eindcijfer)

Een grondige wetenschappelijke studie op basis van een onderzoeksproject over het gekozen onderwerp. Met deze paper dienen de studenten blijk te geven van een gedegen theoretisch inzicht in het betrokken onderzoeksveld evenals een diepgaande kennis van de concrete taalplanningssituatie die wordt besproken. Mogelijke commentaren of feedback die tijdens het referaat werden gegeven, dienen in de paper te worden verwerkt.  

Mondeling examen (10% van het eindcijfer)

Tijdens het mondeling examen worden de ingediende onderzoekspaper en het referaat kort besproken, en krijgen de studenten de kans om hier verdere toelichting bij te geven. Indien gewenst, wordt een korte voorbereidingstijd van 5 à 10 minuten per student voorzien.

Contact

Spreekuur

 • Geen vast spreekuur:
  na afspraak: www.rikvosters.be/afspraak
 • Telefonisch: 02/629 26 55
 • Kantoor B.5.445

E-mail

Websites

Laatst bijgewerkt op 14.11.2016.

 

Top of page

Rik Vosters
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Pleinlaan 2 • 1050 Brussel • Belgium
Tel.: 02 629.27.73 • Fax: 02 629.36.84 • Rik.Vosters@vub.ac.be