Reglement Bachelorprojecten

Reglement BA-projecten
=======================

* Versie: 170724

* De Bachelorproef Wiskunde bestaat uit twee bachelorprojecten, van elk 
3 SP. In principe wordt 1 project per semester gemaakt.

* Een student mag 1 van zijn projecten vervangen door een onderwijsstage. 
Een onderwijsstage bestaat naast het begeleiden van 12 uur WPO bij een 
bachelorvak van de vakgroep DWIS ook uit het ontwikkelen van nieuwe 
oefeningen. De exacte invulling van het woord 'begeleiden' en de periode 
waarin de stage gebeurt zijn te overleggen met de titularis van het vak 
in kwestie. Op de mondelinge verdediging zal de student verslag 
uitbrengen over zijn onderwijservaring en zijn nieuwe oefeningen 
voorstellen. De nieuwe oefeningen worden met oplossingen uitgeschreven 
in een LaTeX document.

* FORMULIER: http://homepages.vub.ac.be/~pcara/BAproj_form.pdf
Zorgvuldig invullen, laten ondertekenen door promotor en afgeven op 
secretariaat van de vakgroep Wiskunde (lokaal G.6.315).

* DEADLINES 2017-2018:
  -1ste project: formulier afgeven 16/10/2017 om 12u00; verdedigen op 
vrijdag 2/2/2018.
  -2de project: formulier afgeven 26/2/2018 om 12u00; verdedigen op 
maandag 2/7/2018.

* Een PDF file van de BA-proef moet minstens 48 uur voor de verdediging 
ge-upload worden naar de ownCloud folder van de vakgroep Wiskunde. 

* Een afdruk op papier van het project moet ten laatste op de dag van de 
projectverdediging in het bezit zijn van de voorzitter van de 
examencommissie.

* Puntenverdeling: 20% op mondelinge presentatie en 80% op het 
schriftelijk verslag (zowel lay-out, wiskundige inhoud, persoonlijke 
inbreng,...). Het laatste deelcijfer wordt door de promotor bepaald.  

* In geval van een onderwijsstage is de puntenverdeling: 20% op de 
mondelinge presentatie, 20% op de oefeningenbegeleiding, 60% op de 
inhoud van het schriftelijk document (zijnde nieuwe oefeningen).

* Een student kan niet slagen voor een project indien zijn mondelinge 
presentatie onvoldoende blijkt. Een project kan niet verdedigd worden 
zonder dat eerst een papieren versie werd afgegeven en een PDF versie 
beschikbaar is op de departementele ownCloud. Het is deze laatste versie   
die gekwoteerd wordt. 

* De mondelinge presentatie duurt 15 minuten, gevolgd door 5 minuten
vragen.

* Alle lesgevers van de opleiding Wiskunde worden geacht de 
verdedigingen bij te wonen. Het publiek wordt aangespoord om vragen te 
stellen. Van de BA-studenten die zelf een BA-proef verdedigen wordt 
verwacht dat zij elk minstens 1 vraag stellen. Minstens 2 AP leden 
buiten de promotor moeten ook een vraag stellen.    

* Zowel in de geschreven tekst als tijdens de verdediging (gedurende 2 
minuten) wordt verwacht dat de student het proces uitlegt dat hij 
gevolgd heeft om zijn BA-proef te volbrengen.   

* Het secretariaat stelt een uurrooster voor verdedigingen op aan de 
hand van de ingediende formulieren. Wie niet deelneemt moet tijdig 
verwittigen (per e-mail aan secrdwis@vub.ac.be EN pcara@vub.ac.be).

* Een project stelt 3 studiepunten voor. De tekst mag niet langer dan 
25 bladzijden (A4) zijn. Wie meer dan 25 bladzijden indient, wordt niet 
toegelaten tot de verdediging.

* Voor tweede zittijd gelden dezelfde data als voor de MA-thesissen: 
afgeven ten laatste op de eerste werkdag na 15 augustus om 12u00 en 
verdediging op dezelfde dag als de MA-thesissen.

* Wat betreft projectvoorstellen, hebben de meeste proffen een lijst op 
hun WEBsite. De links worden verzameld op  
http://dwis.vub.ac.be/projecten.php

* Vragen of opmerkingen: pcara@vub.ac.be